مجتمع صنعتی رضا

طراحی ، ساخت و تعمیر قطعات

صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

صنایع نظامی، صنایع غذایی، معادن و...

کاتالوگ